Verkenning ‘De Kracht van het Aa-dal’

Samen met lokale gebiedspartijen, bewoners en ondernemers stelde Terra Incognita een verkenning op voor de versterking van het Aa-dal.

Het beekdal van de Aa vormt één van de kenmerkende groenblauwe hoofdstructuren in Noordoost Brabant en is daarmee een belangrijke landschappelijke drager in de regio. In de verkenning voor de versterking van het Aa-dal is een toekomstbeeld gevisualiseerd voor het beekdallandschap, vanuit het perspectief van de bewoner, bezoeker en ondernemer van het beekdal.

Er is een onderscheid gemaakt tussen het meer dynamische benedenstroomse deel met intensievere vormen van recreatie en landschapsbeleving en het rustiger, laagdynamische, bovenstroomse gedeelte met vooral een agrarisch karakter en extensief recreatief medegebruik.

In een interactief proces zijn 140 kansen verkend en 7 icoonprojecten benoemd die uitvoering geven aan een duurzame en klimaatrobuuste toekomst voor het Aa-dal.

Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant en regiogemeenten

Aa-dal (Regio Noordoost Brabant)

Bureau Nieuwe Gracht en APPM

2016

Jan Maurits van Linge

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon