Kwaliteitskader Noordelijke Lekdijk Amerongen-Schoonhoven

Samen met experts op het gebied van cultuurhistorie, archeologie en ecologie stelde Terra Incognita een kwaliteitskader op voor het gebied rondom de noordelijke Lekdijk.

Het kwaliteitskader vormt een bouwsteen om tot een voorkeursalternatief te komen voor de versterking van de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Binnen de dijkversterkings-opgave van de projectoverstijgende verkenning (POV) Centraal Holland wordt gezocht naar een optimale afstemming van de dijkverbetering op bestaande en nog te ontwikkelen ruimtelijke, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten.

Terra Incognita een inventarisatie gemaakt van belangrijke omgevingswaarden en een visie geschreven op de ruimtelijke kwaliteit. Dit resulteerde o.a. in kernwaliteiten van het gebied en belangrijke meekoppelkansen, zowel generiek als locatiegebonden. Hiervoor leverden verschillende experts veel input. Ook overheden en maatschappelijke organisaties werden betrokken in het proces.

POV Centraal Holland

Bureau Waardenburg, Eckhart Heunks,

Ferdinand van Hemmen

2015

Frank Stroeken

  1. opdrachtgever    

  2. samenwerking   

  3. samenwerking

  4. jaartal

  5. contactpersoon