Recreatievisie op het Groene Hart

Terra Incognita heeft voor de ANWB haar visie verbeeld op de recreatieve ontwikkeling van het Groene Hart.

De ANWB vertegenwoordigt in gebieds-ontwikkelingsprocessen de recreanten die wonen in de dorpen en steden rondom het Groene Hart. Wij ontwikkelden hiervoor een recreatievisie. Om de visie te maken zijn werksessies gehouden met sleutelfiguren binnen de ANWB. Met de contouren van de visie zijn de leden geraadpleegd.

De ANWB wil belangrijke kernkwaliteiten van het Groene Hart behouden, zoals het cultuurhistorische veenweidelandschap. Maar er zijn ook investeringen nodig om de gebruikswaarde en belevingswaarde te verhogen. Zo accepteert de ANWB niet een vage kwaliteit als openheid die op zichzelf geen positieve beleving garandeert.

Er is een gebiedsdekkende visie gemaakt waarin stadsregionale parken en recreatieve routestructuren belangrijke accenten zijn, evenals de beleving van museale landschappen en nieuwe natuur.

ANWB

Groene Hart

-

2009

Jan Maurits van Linge

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon